Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.    TOEPASSELIJKHEID


1.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst,  zijn alle door Euro-Scientific bvba gedane offertes en gesloten overeenkomsten  onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

1.2 Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden is toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Euro-Scientific bvba. Geen enkele voorwaarde waarvan de tekst voorkomt op documenten van de klant wordt door Euro-Scientific bvba aanvaard. 

 

2.    KLACHTEN


2.1 De klant dient bij levering de goederen te controleren en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen. Alle zichtbare gebreken of andere fouten op onze producten dienen ons binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de goederen door de klant  gemeld te worden. Geen enkele klacht is nog ontvankelijk na deze periode.

2.2 Het indienen van klachten geeft de klant weliswaar nooit het recht om de eigen betaling op te schorten.

 

3.    BETALINGEN


3.1 De betalingen geschieden via storting op één van de rekeningen die Euro-Scientific  bvba vermeldt op haar factuur, zonder korting  behoudens andersluidende overeenkomst van betaling.

Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag, worden alle openstaande rekeningen onmiddellijk opeisbaar en komen alle verleende kortingen en betalings -faciliteiten te vervallen.

3.2 Vanaf de vervaldag van de factuur brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, een interest per maand  op, die gelijk is aan de interestvoet welke van toepassing is volgens de Wet van 02/08/2002 op de betalingsachterstand in handelstransacties.

3.3 Indien de vertraging in betaling van een openstaande factuur meer dan 30 dagen bedraagt, wordt de schuldvordering verhoogd met een schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag en dit met een minimum van € 50,00. Dit gebeurt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning volgens de Wet van 02/08/2002 op de betalingsachterstand in handelstransacties.

 

4.    EIGENDOMSVOORBEHOUD


De verkochte goederen blijven tot volledige betaling van de betreffende facturen, eigendom van Euro-Scientific bvba.

 

5.    ANNULATIE


Een bestelling zal slechts kunnen geannuleerd door de klant mits uitdrukkelijk akkoord van Euro-Scientific bvba.

 

6.    BEVOEGDE RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT


Elke overeenkomst wordt uitsluitend door het Belgisch recht beheerst. Bij betwisting van welke aard ook zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Euro-Scientific bvba bevoegd.

 

7.    FRANCO LEVERING


Voor bestellingen met een waarde van minder dan € 125,00 (exclusief BTW), worden € 25,00 verzend- en administratiekosten aangerekend.

Alle andere bestellingen worden franco geleverd, tenzij anders vermeld.

 

 

8.    LEVERINGSTERMIJN


De leveringstermijnen van Euro-Scientific bvba zijn benaderend en informatief.

 

9.    VERZENDING


De verzending of het transport van de goederen geschiedt op risico en op kosten van de koper, zelfs wanneer  deze handelingen franco en door onze eigen diensten worden verricht.

Er wordt geen enkele terugzending aanvaard zonder voorafgaande toestemming van Euro-Scientific bvba.

   
Partners